Nieuwsbrief

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Hermes Volley Oostende vzw beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

Hermes Volley Oostende vzw kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:

omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;
zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
kunnen gekoppeld zijn aan externe sites waarover Hermes Volley Oostende vzw geen zeggenschap heeft en waarvoor Hermes Volley Oostende vzw geen verantwoordelijkheid draagt;
Hermes Volley Oostende vzw is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Hermes Volley Oostende vzw geen controle heeft. Hermes Volley Oostende vzw draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Hermes Volley Oostende vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, zijn in eigendom of licentie bij Hermes Volley Oostende vzw en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Hermes Volley Oostende vzw.